Organisatie

Doel

Hoe leiden we studenten op tot de professionals voor de samenleving van overmorgen? Het doel van de Vooruitdenkerij is beroepsonderwijs dat anticipeert op de vraagstukken en beroepscompetenties van overmorgen. We willen de toekomst dichterbij halen en tot leven brengen door deze gezamenlijk te ontdekken en te vormen. We willen organisaties ondersteunen met de steeds sneller veranderende nieuwe werkelijkheid. Daarmee is de Vooruitdenkerij een eigenstandige kracht in de innovatie van beroepsonderwijs en arbeidsbestel.

Voor wie?

De Vooruitdenkerij werkt voor het beroepsonderwijs in Nederland, het publiek gefinancierde vmbo, mbo en hbo en privaat gefinancierde beroepsopleidingen. Bovendien werkt de Vooruitdenkerij voor landelijke organisaties zoals beroepsverenigingen en werkgeversverbanden/sectoren.

Uitdaging

De wereld om ons heen verandert razendsnel: nieuwe technologiën, nieuwe organisatievormen, decentralisering. Het werkveld ontwikkelt zich sneller dan ons onderwijs in de huidige vorm kan bijhouden. Eenvormigheid van werk bestaat nauwelijks meer. We leiden op voor werk waarvan we het (voort)bestaan moeilijk kunnen voorspellen. Het beroepsonderwijs moet anticiperen op die grote veranderingen  in uiteenlopende sectoren zoals techniek, zorg, welzijn, energie, financiële sector, etc. Het beroepsonderwijs moet jonge mensen opleiden die zowel nu als over tien jaar hun werk kunnen doen en in staat zijn bij te dragen aan de veranderingen. Dat vraagt veel van organisaties, bestuurders, sectorvertegenwoordigers en docenten. Zij moeten ‘vooruitdenken’ om hun grenzen te verleggen en de toekomst van overmorgen gezamenlijk vorm te geven.

Werkwijze

Verkennen.
Toekomstverkenning en duiding van dominante trends samen met bestuurders, managers, professionals, docenten en sectoren.

Prikkelen.
Prikkelende inhoudelijke uitingen en formules die aanzetten tot denken over de toekomst.

Doen.
Weloverwogen vernieuwen en leren van die vernieuwing.

Onderzoeken.
Gedegen praktijkgericht onderzoek om aspecten van trends of de werkzame werking van onderwijsinnovaties uit te diepen.

Onze stijl

De Vooruitdenkerij loopt voorop. We werken creatief en onderzoekend mee aan projecten en organisatieontwikkeling. In onze projecten ontwikkelen docenten, studenten en professionals nieuwe competenties. We denken met politiek en bestuur mee over de vraag hoe het beroepsonderwijs in de toekomst moet worden georganiseerd en bestuurd om zo goed mogelijk aan de uitdagingen te kunnen voldoen. We werken op curriculumniveau aan flexibilisering, responsiviteit en borging van kwaliteit. We richten samenwerkingsvormen van organisaties in gericht op opname- en ontwikkelingsvermogen van kennis.
We ondersteunen toekomstdenken in creatieve werkvormen op inspirerende locaties en in onderzoek of ontwerp waarin betrokken doelgroepen actief participeren. We werken volgens de basisprincipes van future centers met werkvormen die passen bij het vraagstuk en de doelgroep, zoals trendanalyses, design thinking, scenarioplanning, participatief ontwerp, creatief problemen oplossen, waarderend onderzoek, versnellingskamers of innovatie-battles.

 

 

Team

Bij De Vooruitdenkerij zijn drie lectoraten betrokken van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:

Dagelijkse leiding
projectmanager Huub Schmitz
Huub.Schmitz@han.nl
06 22 55 67 25
Secretariaat
Jeanette Dusschooten
Jeanette.Dusschooten@han.nl
024 353 00 30

 

Vraagstukken

Op het kruispunt van onderwijs, onderzoek en innovatie liggen vele vraagstukken. We presenteren deze vragen niet als strak omlijnde en volledig gedefinieerde onderzoeksvragen, maar als vragen die bestuurders, professionals en docenten aanspreken.


ORGANISATIE
Hoe moeten onderwijsinstellingen en werkveldpartners zich organiseren – intern en in relatie tot elkaar – om betekenisvol onderwijs, innovatie in het werkveld en gedegen onderzoek te faciliteren in leerwerkplaatsen?

BESTUUR
Op welke wijze kunnen de bestuurlijke kolommen in het beroepsonderwijs, het (regionaal) bestuur en de arbeidsmarkt, innovatiedynamiek stimuleren zonder dat essentiële maatschappelijke of sectorale waarden verloren gaan?

COMPETENTIES
Welke competenties moeten docenten, studenten en professionals ontwikkelen om hun beroepspraktijk doorlopend aan te passen aan veranderende omstandigheden op markten en in maatschappelijke sectoren en op welke wijze kunnen zij deze competenties ontwikkelen?

INNOVATIE­VERMOGEN
Hoe kunnen we het vermogen vergroten van netwerken van kennisinstituten en werkveldpartners om nieuwe kennis en technologie betekenis te geven en te benutten?

BESTAANSRECHT
Heeft onze organisatie in de transities die onze samenleving doormaakt nog bestaansrecht? Is onze maatschappelijke legitimiteit nog voldoende? Leveren we onze stakeholders nog de waarden die ze verwachten? Passen onze diensten en werkwijzen nog bij de veranderende moraliteit? Zitten we in de juiste netwerken?

TECHNOLOGIE EN ORGANISATIE
Wat verandert er in de organisatie als we het innovatieve potentieel van informatisering, zoals eHealth technologie, volledig willen benutten? Het onderzoek van de Vooruitdenkerij is gericht op veranderingen. Daarmee willen we integratie van onderwijs, onderzoek en innovatie stimuleren, initiëren, ontwerpen, bouwen en evalueren.